Какъв е срокът на договора за AXI Card?

Договор за карта AXI се сключва за неопределен срок. Самата пластика е с период на валидност от 2 години, но Договорът е безсрочен. Въпреки, че няма край на срока на договора, има определени обстоятелства, при които може да бъде прекратен. В рамките на първите 14 дни от подписването му, Договорът може да бъде прекратен, без лицето да дължи каквито и да било неустойки или обезщетения на кредитора. Трябва обаче да погаси цялата използвана главница, ведно с начислените за дните, в които е ползвана лихви.

От страна на картодържателя, Договорът може да се прекрати с писмено заявление, стига всички задължения да са платени, по всяко време. От страна на кредитодателя, договорът може да се прекрати предсрочно, ако клиентът не плаща редовно вноските си, спрямо условията в договора.

На какъв език се сключва договорът за кредит и на какъв език се извършва комуникацията след сключване на договора за AXI Card?

Договор за карта AXI Card се сключва на български език. Комуникацията в последствие във връзка с изпълнението на договора се извършва също на български език.

Кой е приложимият закон към договора за AXI Card?

Приложимият закон към сключения от теб договор за карта AXI Card е Законът за потребителския кредит. Договорът за издаване на Бяла Карта се сключва между теб като картодържател/ кредитополучател и Аксес Файнанс АД като кредитодател.

Съгласно разпоредбите на закона, всеки кредитополучател има право да подаде жалба в Комисията за защита на потребителите, свързана с договора му за кредит.

Ако имаш въпроси, свързани с правата и задълженията ти като потребител, също можеш да се обръщаш към КЗП, като контакти на Комисията ще откриеш на сайта й: http://www.kzp.bg/

Жалбите до Комисията за защита на потребителите трябва да са написани на български език и да съдържат максимално поълна информация за спора на потребителя. Могат да се подават и по електронен път.