Общо задължение. Какво означава това?

Общо задължение е цялата сума, която дължиш във всеки един момент от действието на договора по твоята кредитна карта. В това понятие се включва цялата усвоена и непогасена главница, начислената върху нея и непогасена договорна лихва, лихва за забава, ако е начислена такава, разходи за събиране на просрочени задължения и годишна такса, в случай, че такива са начислени.

В случай, че длъжникът не е погасявал задължението си, започват да се начисляват допълнителни разходи.

Съгласно договора за кредитна карта AXI, датата на падеж за плащане на задължения е 5-то число на месеца. Това означава, че всички използвани през предходния месец средства по картата трябва да бъдат платени, или поне Минималната погасителна вноска. Тази минимална сума, която трябва да платиш по карта AXI е равна на 10% (десет процента) от общото задължение към последно число на съответния календарен месец, намалено с Годишна такса за обслужване, в случай че такава се е начислила.

Неспазването на договорните задължения да погасяваш редовно своите вноски по кредитна карта AXI може да доведе до неприятни последици за теб. Може да изпаднеш в ситуация на предсрочна изискуемост на цялото ти задължение. Също така, задължението ти може да бъде разпределено на външна колекторска фирма. При всички случаи, при неизрядно спазване на задълженията ти по кредитна карта AXI, ние сме задължени по закон да дадем тази информация на Централния кредитен регистър при БНБ. Това ще създаде лоша кредитна история за теб в регистъра.