Предсрочна изискуемост настъпва в случай, че не заплатиш минималните погасителни вноски, в рамките на два последователни месеца.

Минималната месечна погасителна вноска по кредитна карта AXI е 10% от използваните средства от картата, намалени с размера на начислената годишна такса обслужване, ако такава се начислява.

Ако не я платиш на падежа, към който става дължима - т.е. 5-то число на месеца след който си ползвал парите, започва да ти се начислява допълнителен разход. Нарича се разход по събиране на вземането. Този разход започва да се начислява от 6-то число на месеца и е в размер на 2 лева и 50 стотинки на ден.

Ако въпреки допълнителните разходи, не погасиш задължението си и до следващия падеж - т.е. 5-то число на следващия месец, твоето задължение става предсрочно изискуемо.

Процесът, в който попадаш в ситуация на предсрочна изискуемост, е автоматичен. Предсрочна изискуемост означава, че цялото ти налично задължение, заедно с натрупаните за периода лихви - договорни и наказателни, става изискуемо веднага и в пълен размер. За обстоятелството, че задължението ти е обявено за предсрочно изискуемо, ще бъдеш уведомен чрез SMS и email на email-адреса ти за кореспонденция.

Неприятните последици от неправилното ползване на кредитни карти са много. От една страна, достигането до ситуация на допълнителни разходи - като разхода по събиране на вземането или наказателни такси, многократно оскъпява задължението и води до мултиплициране на разходите ти.

От друга страна, в моментът, в който задължението ти стане предсрочно изискуемо, то ще бъде предадено на външна колекторска фирма.

Третият огромен проблем е, че сме длъжни по закон ежемесечно да предоставяме информация за статуса на всички отпуснати кредити към Централния кредитен регистър при Българската Народна Банка. Веднъж попаднал като неизряден длъжник в регистъра, тази информация ще се пази за теб в период от 5 години. Това е неприятно, защото всички банки и финансови институции правят проверка в регистъра преди да вземат решение за отпускане на кредит. Ако за теб има информация за лошо кредитно минало в ЦКР, най-вероятно няма да бъдеш одобрен за кредити в бъдеще.