За да ползваш правилно своята кредитна карта AXI, е важно да си запознат с това как правилно да я управляваш. Освен разполагаемата сума, лимит, лихва, такси и други, трябва да си наясно и какво е падеж по кредитна карта.

Това е онази дата, до която трябва да си погасил задължението си по своята кредитна карта. В случай, че притежаваш кредитна карта AXI, то трябва да си наясно, че датата на падеж по кредитна карта AXI е 5-то число на месеца. За да бъдем съвсем конкретни, при AXI има период на падеж, който е периода от 1-во до 5то число на месеца. В този отрязък от време, трябва да погасиш минималната си погасителна вноска(МПВ), дължима за предходния месец.

Минималната погасителна вноска по кредитна карта AXI е 10% (десет процента) от общото задължение към последно число на съответния календарен месец, намалено с Годишна такса за обслужване, в случай че такава е била начислена.

В случай, че не спазиш срока на падеж по кредитна карта AXI, ще започне да ти се начислява допълнителен разход - за събиране на вземането.

Ето защо е добре да познаваш добре кредитния си продукт и да го ползваш по предназначение. Кредитните карти не са класически потребителски кредит. Идеята при тях е да ползваш повече разполагаеми пари през месеца, но да погасяваш задължението си на датата на падежа - изцяло или поне с рамера на минималната погасителна вноска.